Statuten

Wijziging en vaststelling statuten Noordwijkse volleybalvereniging NOVO gevestigd te Noordwijk ZH (Gedigitaliseerd 10-08-2013)

Heden eenentwintig augustus negentienhonderd achtennegentig verschenen voor mij, Mr Adrianus Eugenius Petrus Maria Janbroers, notaris ter standplaats Noordwijk:

 1. de Heer TACO JOHANNES PAULIDES, personeelsfunctionaris, wonende te 2211 DW Noordwijkerhout, Vlonderkamp 40, geboren t Brielle op elf mei negentienhonderd zevenenvijftig, paspoort nummer X5596622, afgegeven te Noordwijkerhout op vijfentwintig juli negentienhonderd vierennegentig ( 25 juli 1994), gehuwd;
 2. Mevrouw CLASINDA ADRIANA VAN ZUILEKOM geboren DE LINCEL, zonder beroep, wonende te 2203 BG Noordwijk, Sonneveld 15, geboren te Noordwijk op drie april negentienhonderd drieënzestig, paspoortnummer N6714645, afgegeven te Noordwijk op twaalf juni negentienhonderd achtennegentig (12 juni 1998), gehuwd;
 • De Heer PETRUS MARI JOSEPH HUBERTUS HEINEN, administrateur, wonende te 2201 TK Noordwijk, Nieuwe Zeeweg 6, geboren te Ubach over Worms op drie juli negentienhonderd zesenvijftig, paspoort 3129798058, afgegeven te Noordwijk op negentien maart negentienhonderdachtennegentig ( 19 maart 1998), gehuwd;

Ten deze handelend:

 1. voor zich als respectievelijk voorzitter, secretaris en penningmeester van de vereniging genaamd: NOORDWIJKSE VOLLEYBALCLUB (NOVO), gevestigd te Noordwijk, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rijnland onder nummer 40445018;
 2. als schriftelijke gevolmachtigden van de mede-bestuursleden:
 3. Mevrouw Imke Johannes Dobbinga, lerares, wonende 2202 EX Noordwijk, Hoofdstraat 123, geboren te Noordwijk op drieëntwintig februari negentienhonderd negenenzestig, ongehuwd;
 4. De heer Petrus Martinus Johannes Vink, leraar, wonende te 2201 WD Noordwijk, Hoogtij 20, geboren te Noordwijk op eenentwintig juli negentienhonderd eenenzestig, gehuwd;
 5. Mevrouw Adriana Alida Bal geboren van Oudgaarden, zonder beroep, wonende te 2203 NN Noordwijk, Duinkant 59, geboren te Noordwijk op zesentwintig januari negentienhonderd achtenveertig, gehuwd,

En als zodanig ingevolge artikel 11 van de statuten van de vereniging rechtsgeldig vertegenwoordigend. Van gemelde volmachten blijkt uit een (1) onderhandse akte van volmacht, welke aan deze akte is gehecht, waarvan het bestaan mij, notaris, genoegzaam gebleken.

De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden dat in de algemene ledenvergadering van de verenging van tweeëntwintig april negentienhonderd achtennegentig (22 april 1998) besloten is de statuten van de vereniging te wijzigen en opnieuw vast te stellen.

Van gemeld besluit blijkt uit een aan deze akte gehecht uittreksel uit de notulen van die vergadering. Vervolgens verklaarden comparanten, handelend als gemeld, ter uitvoering van genoemd besluit de statuten van de vereniging te wijzigen en opnieuw vast te stellen als volgt;

STATUTEN

NAAM EN ZETEL

Artikel 1.

De vereniging draagt de naam: NOORDWIJKSE VOLLEYBALVERENIGING, verder t noemen: NOVO.

Zij is gevestigd te Noordwijk ZH.

De vereniging is volledig rechtsbevoegd.

NOVO is ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken in het gebied waarin de zetel van NOVO is gevestigd.

DUUR

Artikel 2.

 1. NOVO is opgericht in Noordwijk op een juli negentienhonderd drieënzeventig (1 juli 1973) en is aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. Het verenigingsjaar loopt van een augustus ( 1 augustus) tot en met eenendertig juli (31 juli) van het daaropvolgende jaar.

DOEL

Artikel 3.

NOVO stelt zich ten doel het volleybal in een zo breed mogelijke zin te bevorderen.

Artikel 4.

Zij tracht dit doel langs wettige weg te bereiken en wel door:

 1. wedstrijden te houden;
 2. trainingen voor de leden te verzorgen;
 3. evenementen op het gebeid van de (volleybal)sport te organiseren;
 4. de nodige accommodatie aan te brengen of te doen verschaffen en in stand te houden;
 5. het vertegenwoordigen van de leden tegenover de Nederlandse Volleybalbond (NeVoBo);
 6. het voorbereiden van de regels van het volleybal-spel onder de leden;
 7. alle wettige geoorloofde middelen die de vereniging verder ten dienste staan.

LEDEN

Artikel 5.

 1. De verenging kent seniorleden, jeugdleden, ereleden en begunstigers.
 2. Seniorleden zijn zij, die voor een oktober (1 oktober) van het lopende verengingsjaar die leeftijd van achttien (18) jaar hebben bereikt.
 3. Jeugdleden zijn zij, die voor een oktober (1 oktober) van het lopende verengingsjaar die leeftijd van achttien (18) jaar nog niet hebben bereikt.
 4. Ereleden zijn zij die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en op voordracht van het bestuur of op zijn minst tien (10) leden door de algemene ledenvergadering met een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen als zodanig zijn benoemd. Degene die niet tevens lid zijn van de vereniging hebben een adviserende stem in de algemene ledenvergadering.
 5. Begunstigers zijn zij, die zich jegens de verenging verbonden hebben tot het storten van een jaarlijkse bijdrage en als zodanig door het bestuur zijn toegelaten.

Artikel 6

 1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden.
 2. Bij niet-toelating kan de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.
 3. Het bestuur is bevoegd de toelating van leden voor een bepaalde tijd of vanaf een bepaalde datum tijdelijk stop te zetten.

SCHORSING

Artikel 7

Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste twee (2) maanden, in geval het lid bij herhaling in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen, of in strijd handelt met de geldende gewoontes en normen, of door handelingen of gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate schaadt. Het bestuur brengt de betrokkene per aangetekend schrijven op de hoogte van de schorsing. Gedurende de periode van schorsen vervallen de rechten, voortvloeiend uit het lidmaatschap.

Artikel 8

De betrokkene kan binnen twee (2) weken na ontvangst van kennisgeving van schorsing in beroep gaan bij de Commissie van beroep als bedoeld in artikel 13 lid 1. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep blijft hij geschorst.

EINDE LIDMAATSCHAP

Artikel 9.

 1. het lidmaatschap eindigt;
 2. door de dood van het lid
 3. door opzegging door het lid
 4. door opzegging door de vereniging;
 5. door ontzetting.
 6. Opzegging door het lid geschiedt door een schriftelijke kennisgeving aan de secretaris. Deze kennisgeving dient vier (4) weken voor het einde van het verenigingsjaar in het bezit te zijn van de secretaris.
 7. Opzegging door de vereniging vindt plaats wanneer redelijkerwijs de verenging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging geschiedt door de algemene ledenvergadering, op voordracht van het bestuur.
 8. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd handelt met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiet door het bestuur, dat de betrokkene ten spoedigste schriftelijk op de hoogte stelt van het besluit onder opgaaf van redenen. Binnen een (1) maand na ontvangst van de kennisgeving kan de betrokkenen in beroep gaan bij de Commissie van beroep. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep blijft de ontzetting gehandhaafd.

GELDMIDDELEN

Artikel 10.

 1. de geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: contributies van de leden, bijdragen krachtens erfstellingen, legaten en schenkingen, uit subsidies en andere baten.
 2. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de algemene ledenvergadering op voordracht van het bestuur.

BESTUUR

Artikel 11.

 1. het bestuur bestaat uit ten minste drie (3) personen. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.
 2. De bestuursleden worden door de algemenen ledenvergadering uit de leden benoemd.
 3. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie benoemd.
 4. Elk bestuurslid treedt drie (3) jaar na zijn benoeming af volgens een door het bestuur te maken rooster van aftreding. De afgetredene is her noembaar. De gene die in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in.

Artikel 12

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Het bestuur en bovendien de voorzitter tezamen met de secretaris of de penningmeester vertegenwoordigen de vereniging in en buiten rechte.
 2. Voor het beschikken over bank- en girosaldo is de handtekening van de penningmeester voldoende.
 3. Voor het aangaan van geldleningen, voor het kopen, vervreemden of bezwaren, verhuren of huren van onroerende vasu quo roerende zaken, voor het aangaan van een sponsorcontract, een bedrag of waarde van een derde van de jaarbegroting te boven gaande, behoeft het bestuur goedkeuring van de algemene ledenvergadering.

COMMISSIES

Artikel 13.

 1. Commissie van beroep: een permanente commissie, ingesteld door de algemene ledenvergadering op voordracht van het bestuur. De commissie bestaat uit drie (3) leden die in de najaarsvergadering, als bedoeld in artikel 14, worden benoemd uit de leden voor een termijn van drie (3) jaar. Zij zijn terstond herbenoembaar. De taken van de commissie bestaan uit het toetsen op zorgvuldigheid en billijkheid van bestuursbesluiten en de behandeling van beroepszaken tegen schorsing en ontzetting uit het lidmaatschap. Haar uitspraken zijn voor partijen bindend behoudens hoger beroep, ingesteld binnen een maand na de uitspraak, op de eerstvolgende algemene ledenvergadering.
 2. Kascommissie: Een permanenten commissie, ingesteld door de algemene ledenvergadering, bestaande uit drie (3) leden, die in de najaarsvergadering, als bedoeld in artikel 14, worden benoemd voor een termijn van drie (3) jaar. Elk commissielid treedt drie (3) jaar na zijn benoeming af volgens vastgesteld rooster van aftreden. Zij zijn terstond eenmaal her noembaar voor eenzelfde termijn. De taak van de commissie bestaat uit het controleren van het financiële beheer van het bestuur. De commissie heeft het recht inzage in alle financiële stukken van de vereniging.
 3. Commissie ad hoc: in te stellen door de algemene vergadering of door het bestuur. Het aantal leden en de omschrijving van de taak van de commissies worden door de algemene ledenvergadering of door het bestuur, waarbij de commissies zijn ingesteld, vastgesteld. Na vervulling van de aan de commissie opgedragen taak, worden zij automatisch opgeheven.

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Artikel 14.

 1. binnen drie (3) maanden na afloop van het verenigingsjaar wordt een algemene ledenvergadering, -de najaarsvergadering- gehouden. Het bestuur brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit en doet rekening en verantwoording van zijn in het afgelopen verenigingsjaar gevoerd bestuur.
 2. De kascommissie, ingesteld conform het bepaalde in artikel 13 lid 2 brengt de vergadering verslag uit van haar bevindingen.
 3. Goedkeuring door de najaarsvergadering alsmede de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot decharge.
 4. Benoeming van bestuursleden en van leden van commissie.

Artikel 15

 1. Behalve de in artikel 14 lid 1 genoemde najaarsvergadering zal een tweede algemene ledenvergadering – de voorjaarsvergadering- worden gehouden uiterlijk zes (6) maanden na de najaarsvergadering.
 2. Op de agenda van de voorjaarsvergadering zal in elk geval staan de behandeling van de begroting en de vaststelling van de contributie voor het volgend verenigingsjaar.

Artikel 16

 1. Een algemene ledenvergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van twee (2) weken. De bijeenroeping vindt plaats door aan alle leden toe te zenden schriftelijke mededeling of door convocatie in het clubblad. Bij deze mededeling worden tevens de agendapunten vermeld.
 2. Bovendien is het bestuur gehouden een algemene ledenvergadering bijeen te roepen op verzoek van ten minste tien (10) seniorleden. Deze vergadering wordt binnen vier (4) weken na een daartoe strekkend verzoek gehouden. Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien (14) dagen na binnenkomst van dat verzoek door het bestuur geen vervolg is gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het bestuur een algemene ledenvergadering bijeenroept.

Artikel 17

 1. Alle leden hebben toegang tot de algemene ledenvergadering. Geen toegang hebben geschorste leden en uit het lidmaatschap ontzette leden, tenzij hun hoger beroep in de vergadering wordt behandeld.
 2. Elk senior lid en elk jeugdlid heeft een (1) stem. Ereleden en begunstigers hebben geen stemrecht, maar kunnen in een vergadering wel een adviserende stem uitbrengen.
 3. Stemgerechtigde leden kunnen zich laten vertegenwoordigen door een ouder, wettig vertegenwoordiger of door een ander lid van de verenging.
 4. Vertegenwoordigers melden zich voor aanvang van de verenging bij de voorzitter. Zij melden namens welk lid of welke leden zij aanwezig zijn. Voor zover het seniorleden betreft geeft de vertegenwoordiger een getekende verklaring van het senior lid of de seniorleden die hij vertegenwoordigt aan de voorzitter af.
 5. Stemmingen over personen gebeuren schriftelijk
 6. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen beslist, tenzij in deze staturen een andere meerderheid is voorgeschreven. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Volstrekte meerderheid houdt in de meerderheid van de helft van de aanwezige leden plus een (1).
 7. Bij stemming over personen is hij benoemd, die de volstrekte meerderheid van de stemmen op zich heeft verenigd. Heeft niemand die meerderheid verkregen dat wordt een tweede stemming gehouden, Verkrijgt bij deze stemming ook niemand de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, dan vindt herstemming plaats over de leden, die het hoogste aantal stemmen hebben verkregen. Heeft slechts een lid het hoogste aantal stemmen verkregen, dan vindt herstemming plaats tussen hem en degene die het een na hoogste aantal stemmen heeft verkregen. Zijn er meer leden die het op een (1) na hoogste aantal stemmen hebben verkregen, dan vindt tussen hen eerste een tussenstemming plaats, om uit te maken wie de kandidaat wordt voor de herstemming. Zowel bij de tussenstemming als bij de herstemming is diegenen benoemd die de meerderheid van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen. Staken bij deze stemming de stemmen, dan beslist het lot.
 8. Onder stemmen in deze statuten worden verstaan geldig uitgebrachte stemmen. Ongeldig zijn stembiljetten die:
 • -blanco zijn;
 • -ondertekend zijn;
 • -onleesbaar zijn;
 • -een lid niet duidelijk aanwijzen;
 • -de naam bevatten van een persoon die niet her noembaar is;
 • -voor iedere benoembare plaats meer dan een (1) naam bevatten;
 • -meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van die persoon die bedoeld is.

Artikel 18

De voorzitter leidt alle bestuurs- en ledenvergaderingen. Bij zijn afwezigheid wordt hij vervangen door een ander bestuurslid.

Artikel 19

Overal waar in deze statuten of in enig reglement mannelijke personen zijn aangeduid worden mede hieronder vrouwelijke personen bedoeld, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 

STATUTENWIJZIGING

Artikel 20.

 1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met mededeling dat aldaar wijzigingen van de statuten worden voorgest4eld.
 2. Zij die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten op zijn minst vijf (5) dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin wordt voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle leden toegezonden of in het clubblad gepubliceerd.
 3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde (2/3-de) van de geldig uitgebrachte , in een vergadering, bijeengeroepen conform artikel 16.
 4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

Artikel 21

 1. de vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemenen ledenvergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
 2. Het bestuur is belast met de liquidatie van de vereniging. Een eventuele batig saldo zal worden aangewend voor doeleinden die het meest met het doel van de vereniging overeenstemmen. Het voorstel hiervoor legt het bestuur voor aan de algemene ledenvergadering.

Artikel 22

 1. De algemene ledenvergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen
 2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.
 3. Wijzigingen van het huishoudelijk reglement vindt plaats met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Artikel 23

In gevallen waarin de statuten niet voorzien beslist het bestuur.

Voor de uitvoering dezer verklaarden comparanten domicillie te kiezen ten kantore van de notaris-bewaarder dezer minute. De comparanten zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken comparanten is door mij, notaris, aan de hand van het hiervoor gemelde en daartoe bestemde document vastgesteld.

Waarvan akte in minuut is verleden te Noordwijk op de datum in het hoofd dezer akte vermeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen personen, hebben deze eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparanten en mij, notaris, ondertekend.